Zootehnie

Forum de batut campii pe zootehnie. Uneori pertinet...alteori pe langa...uneori cu scop...alteori fara...uneori din pasiune...alteori din plictis...
 
HomeSearchRegisterLog in

Share | 
 

 Normele legislative pentru certificatul de producator

Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin
avatar

Posts : 582
Join date : 2008-10-01

PostSubject: Normele legislative pentru certificatul de producator   Mon Jul 20, 2009 1:39 am

Guvernul României
Hotărâre nr. 661/2001
din 12/07/2001
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 03/08/2001

privind procedura de eliberare a certificatului de producător

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 68 alin. (1) lit. r) şi t) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -
(1) Certificatul de producător constituie actul doveditor al provenienţei produselor agroalimentare pe baza căruia acestea pot fi comercializate în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri stabilite de consiliile locale.
(2) Modelul certificatului de producător este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Certificatul de producător se tipăreşte pe hârtie specială, distincţiile obligatorii care se vor insera sunt o bandă tricoloră în dreapta sus şi stema ţării în stânga sus. Tipărirea se va efectua prin grija consiliilor judeţene care le vor difuza primarilor. În municipiul Bucureşti certificatele de producător se tipăresc prin grija primarilor de sector.
(4) Contravaloarea certificatelor de producător va fi achitată de consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele rezultate potrivit prevederilor art. 8.
Art. 2. - Certificatul de producător se eliberează de primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti.
Art. 3. -
(1) Producătorul care solicită eliberarea certificatului de producător va completa o cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Solicitarea producătorului va fi verificată cu privire la deţinerea suprafeţelor de teren ori a animalelor, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren. Verificarea trebuie să stabilească şi existenţa produselor pentru care se solicită eliberarea certificatului de producător.
Art. 4. -
(1) Verificările prevăzute la art. 3 alin. (2) vor fi efectuate de primar, viceprimar, secretar şi de alte persoane împuternicite prin dispoziţie a primarului. Rezultatul verificării va fi consemnat într-un proces-verbal pe baza căruia se va propune primarului eliberarea certificatului de producător sau respingerea cererii. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Evidenţa certificatelor de producător se ţine într-un registru special de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de agentul agricol. Certificatele de producător se eliberează pe serii corespunzătoare unui an agricol, care începe la data de 1 iulie a anului şi se încheie la data de 30 iunie a anului următor.
(3) Completarea certificatului de producător se face cu tuş negru, cu nominalizarea numai a acelor produse care au fost identificate ca existente, precizându-se produsul, şi nu categoria de produse.
Art. 5. - Certificatul de producător se identifică prin numărul de ordine, care începe cu 0001 în cadrul fiecărei serii, şi prin numărul de înregistrare a cererii.
Art. 6. - Certificatele de producător se vizează trimestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului, în spaţiul corespunzător perioadei pentru care se solicită această operaţiune.
Art. 7. - Pentru asigurarea publicităţii necesare titularii certificatelor de producător vor fi înscrişi într-un tabel nominal care va fi afişat prin grija secretarului la sediul primăriei. În tabel se vor menţiona şi produsele pentru care s-a eliberat certificatul de producător.
Art. 8. - Pentru eliberarea certificatului de producător se percepe o taxă stabilită de consiliul local în condiţiile legii.
Art. 9. -
(1) Accesul producătorilor în piaţă, închirierea de mese şi cântare se pot face numai pe baza certificatului de producător.
(2) Administratorii pieţelor, împreună cu personalul din subordine, vor organiza acţiuni de control pe întreaga durată a activităţii din pieţe, cu privire la existenţa şi valabilitatea certificatului de producător şi la concordanţa dintre conţinutul acestuia şi produsele care se comercializează şi vor lua măsuri pentru îndepărtarea din pieţe a vânzătorilor care nu posedă certificat de producător.
(3) Organele de poliţie, jandarmii şi gardienii publici sunt obligaţi să acorde sprijin la cererea administratorului pieţei.
Art. 10. - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) eliberarea de către primar a certificatului de producător fără existenţa cererii şi a procesului-verbal de verificare sau eliberarea certificatului de producător, deşi în procesul-verbal de verificare se menţionează că solicitantul nu deţine teren sau animale;
b) închirierea de mese şi cântare, fără verificarea existenţei şi valabilităţii certificatului de producător;
c) neorganizarea acţiunilor de control de către administratorul pieţei şi neluarea de către acesta a măsurilor pentru îndepărtarea din piaţă a persoanelor care nu posedă certificat de producător;
d) comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au certificat de producător eliberat în condiţiile prezentei hotărâri;
e) comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care au certificatul de producător suspendat, nevizat sau cu viză expirată;
f) comercializarea produselor agroalimentare de alte persoane decât titularul certificatului de producător sau de persoanele menţionate în certificat;
g) comercializarea altor produse decât cele menţionate în certificatul de producător;
h) nerespectarea condiţiilor şi a criteriilor în baza cărora s-a eliberat certificatul de producător.
Art. 11. - Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează după cum urmează:
a) faptele prevăzute la lit. a)-c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei;
b) faptele prevăzute la lit. d)-h), cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;
c) pentru fapta prevăzută la lit. f) organul constatator va lua şi măsura reţinerii certificatului de producător în vederea anulării.
Art. 12. -
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 10 se constată şi sancţiunile se aplică după cum urmează:
a) de către împuterniciţii prefectului şi ai preşedintelui consiliului judeţean, precum şi de către ofiţerii de poliţie, în cazul prevăzut la lit. a);
b) de către împuterniciţii primarului, ai prefectului, ai preşedintelui consiliului judeţean, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie şi gardienii publici, în celelalte cazuri.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art. 13. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Cu aceeaşi dată prevederile ce reglementează certificatul de producător din Hotărârea Guvernului nr. 732/1996 privind unele măsuri de comercializare a produselor agroalimentare în pieţe, târguri şi oboare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996, şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
---------------
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu


Bucureşti, 12 iulie 2001.
Nr. 661.

ANEXA Nr. 1

+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| |STEMA Seria ......... |
| | |
| | ROMÂNIA |
| | Judeţul ............... |
| | PRIMARUL |
| | *)..................... |
| | emite următorul |
| | |
| | CERTIFICAT DE PRODUCĂTOR |
| | Nr. .............. din .............. anul ........... |
| FALSIFICAREA | |
|CERTIFICATULUI|În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1), lit. t din Legea administraţiei |
|DE PRODUCĂTOR |publice locale, nr. 215/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. ..../ 2001 |
|SE PEDEPSEŞTE |privind procedura de eliberare a certificatului de producător; |
| CONFORM |Analizând cererea dlui (dnei) .............................................. |
|CODULUI PENAL |ca titular(ă), domiciliat(ă) în judeţul ..................................., |
| |localitatea .................., str. ......................................, |
| |nr. ........... legitimat(ă) cu cartea de identitate/BI seria ............., |
| |nr. .......................... |
| | |
| |SE CERTIFICĂ că titularul, ori următorii membrii din componenţa |
| |gospodăriei sale: |
| |1. ........... carte de identitate/BI seria .........., nr. ..............., |
| |2. ........... carte de identitate/BI seria .........., nr. ..............., |
| |3. ........... carte de identitate/Bl seria .........., nr. ..............., |
| |sunt producători şi pot comercializa în pieţe, târguri, oboare sau alte |
| |locuri stabilite de consiliile locale potrivit prevederilor legale, produse |
| |agroalimentare: ............................................................ |
| |............................................................................ |
| | |
| | PRIMAR Secretar, |
| | ......................... ......................... |
| | |
| | VIZE |
| |+-------------------------------------+-------------------------------------+|
| || ANUL | ANUL ||
| |+------------------+------------------+------------------+------------------+|
| || Iulie-Aug.-Sept. | Oct.-Nov.-Dec. |Ian.-Febr.-Mart. |April.- Mai-Iunie ||
| |+------------------+------------------+------------------+------------------+|
| || VIZAT | VIZAT | VIZAT | VIZAT ||
| ||Ştampila primariei|Ştampila primariei|Ştampila primariei|Ştampila primariei||
| |+------------------+------------------+------------------+------------------+|
| |Nu este transmisibil şi nu se admit modificări. |
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+


*) se scrie: comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti.

ANEXA Nr. 2

Nr. înregistrare ..........

Către
Primarul .........................*)
Avizat: data .....................

CERERE

Subsemnatul ................, domiciliat în localitatea ...................., str. ........................ nr. .............., judeţul ............., posesor al cărţii de identitate/BI seria ....... nr. ........................., eliberat de Poliţia ................., vă rog să-mi aprobaţi eliberarea certificatului de producător pentru vânzarea ..................., declarând pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal**), că produsele pentru care am solicitat eliberarea certificatului de producător sunt obţinute în gospodăria mea, de pe terenurile ori de la animalele, după caz, pe care le am înregistrate în Registrul agricol.
Certificatul de producător va fi folosit şi de următorii membri din componenţa gospodăriei:
1. ................., carte de identitate/BI seria ........ nr. ...........;
2. ................., carte de identitate/BI seria ........ nr. ...........;
3. ................., carte de identitate/BI seria ........ nr. ........... .

................... ........................
(data) (semnătura)


___________
*) Se specifică: comuna, oraşul, municipiul, sectorul municipiului Bucureşti.
**) Potrivit art. 292 din Codul penal.

ANEXA Nr. 3

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi ............ anul ...........

Subsemnaţii: 1. ......................., primar (viceprimar - împuternicit al primarului localităţii) ......................, în vederea verificării deţinerii folosinţei suprafeţelor de teren, precum şi a existenţei produselor pentru care domnul/doamna) ........................... a solicitat eliberarea certificatului de producător, şi 2. ......................................, având competenţă în completarea Registrului agricol, constatăm că acesta/aceasta figurează înscris/ înscrisă în vol. ........ nr. crt. ....... cu teren arabil ................. ha, livezi ........ ha, pomi fructiferi .......... buc., suprafeţe cultivate ....... ha, ........... ha, ................. ha, viţă de vie ...................... ha, animale ............ capete, păsări ............ capete, albine ................ familii, fapt pentru care propunem înscrierea în certificatul de producător a următoarelor produse: .......................................................... .............................................................................. .
Certificatul de producător se poate viza pentru trimestrul ................ .

Primar (Viceprimar), Secretar, Funcţionar,
.................... ................ ..................


S-a eliberat certificatul de producător nr. ................


Last edited by Admin on Mon Jul 20, 2009 1:43 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
http://zootehnie.forumotion.com
Admin
Admin
avatar

Posts : 582
Join date : 2008-10-01

PostSubject: Hotãrâre nr. 1334/2004   Mon Jul 20, 2009 1:41 am

Guvernul României
Hotãrâre nr. 1334/2004
din 19/08/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 03/09/2004

privind modificarea ºi completarea unor hotãrâri ale Guvernului în vederea întãririi ordinii ºi disciplinei comerciale în pieþele agroalimentare

În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producãtor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Certificatul de producãtor trebuie sã cuprindã informaþii ºi date privind:
a) temeiul eliberãrii certificatului;
b) numele ºi prenumele titularului ºi ale membrilor din gospodãria titularului;
c) denumirea produselor, producþiile estimate ºi cantitãþile destinate comercializãrii."
2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Solicitarea producãtorului va fi verificatã cu privire la deþinerea suprafeþelor de teren ori a animalelor, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât ºi în teren. Verificarea trebuie sã stabileascã existenþa produselor, estimarea producþiilor ºi a cantitãþilor destinate comercializãrii pentru care se propune eliberarea certificatului de producãtor."
3. Articolul 8 se completeazã cu douã alineate, alineatele (2) ºi (3), cu urmãtorul cuprins:
"(2) La solicitarea titularului certificatului de producãtor, secretarul unitãþii administrativ-teritoriale este obligat sã elibereze un numãr de copii egal cu numãrul membrilor din gospodãria titularului. Copiile se atestã pentru conformitate prin formula «conform cu originalul», urmatã de semnãtura olografã a secretarului ºi de ºtampila primãriei. Pentru eliberarea de copii de pe certificatul de producãtor nu se percep taxe.
(3) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale va comunica zilnic preþurile medii de la producãtori la principalele produse legumicole, pe baza informaþiilor primite din principalele bazine legumicole din toate judeþele þãrii."
4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Accesul producãtorilor în piaþã, închirierea de mese ºi cântare se fac numai pe baza certificatului de producãtor în original sau în copie, eliberat în conformitate cu art. 8 alin. (2)."
5. Dupã alineatul (1) al articolului 9 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1), (1^2) ºi (1^3), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieþei este obligat sã înscrie în registrul de evidenþã special înfiinþat datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimatã a fi comercializatã, precum ºi data, seria ºi numãrul chitanþei care atestã plata chiriei. Modelul registrului de evidenþã este prevãzut în anexa nr. 4.
(1^2) La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieþei va afiºa în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare, talonul de identificare a producãtorului agricol sau, dupã caz, a comerciantului persoanã juridicã.
(1^3) Talonul de identificare, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 5, cuprinde urmãtoarele date:
a) numele ºi prenumele producãtorului agricol sau denumirea comerciantului, dupã caz;
b) seria ºi numãrul certificatului de producãtor sau, dupã caz, codul unic de identificare a comerciantului;
c) denumirea produselor ºi localitatea de origine a acestora."
6. Dupã alineatul (3) al articolului 9 se introduc douã noi alineate, alineatele (4) ºi (5), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Poliþia pieþelor, constituitã conform art. 18^1 din Hotãrârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerþului cu produse ºi servicii de piaþã în unele zone publice, este obligatã sã verifice periodic legalitatea ºi autenticitatea certificatelor de producãtor. Rezultatele constatate se consemneazã în raport scris, întocmit în douã exemplare, dintre care un exemplar se transmite la inspectoratul de poliþie judeþean sau la Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului Bucureºti ºi unul la administratorul pieþei.
(5) Administratorul pieþei are obligaþia sã afiºeze la loc vizibil numele ºi prenumele titularului, precum ºi seria ºi numãrul certificatului de producãtor eliberat fãrã respectarea condiþiilor legale, potrivit propriilor constatãri sau comunicãrilor fãcute de alte organe abilitate."
7. La articolul 10, literele a ºi e) vor avea urmãtorul cuprins:
"a) eliberarea de cãtre primar a certificatului de producãtor fãrã existenþa cererii ºi a procesului-verbal de verificare sau eliberarea certificatului de producãtor, deºi în procesul-verbal de verificare se menþioneazã cã solicitantul nu deþine teren ori animale, sau eliberarea certificatului de producãtor pentru cantitãþi de produse care sunt mai mari decât cele aferente suprafeþelor sau animalelor pe care le deþine solicitantul;

............................................................................................


e) comercializarea produselor agroalimentare de cãtre persoane care au certificatul de producãtor suspendat, nevizat, cu viza expiratã, precum ºi neconcordanþa dintre datele înscrise în certificatul de producãtor ºi Registrul de evidenþã a producãtorilor individuali ºi a comercianþilor;"
8. La articolul 10 se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu urmãtorul cuprins:
"i) cumpãrarea, de cãtre producãtorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul revânzãrii acestora;
j) necompletarea la zi de cãtre administratorul pieþei a Registrului de evidenþã a producãtorilor individuali ºi a comercianþilor;
k) comercializarea produselor alimentare de provenienþã din import în alte locuri decât pieþele agroalimentare sau spaþiile autorizate."
9. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - Contravenþiile prevãzute la art. 10 se sancþioneazã dupã cum urmeazã:
a) faptele prevãzute la lit. b), c) ºi j), cu amendã de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei;
b) faptele prevãzute la lit. d)-h) ºi k), cu amendã de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;
c) faptele prevãzute la lit. a) ºi i), cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."
10. Anexele nr. 1-3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
11. Dupã anexa nr. 3 se introduc anexele nr. 4 ºi 5 care au conþinutul prevãzut în anexele nr. 4 ºi 5*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
__________
*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerþului cu produse ºi servicii de piaþã în unele zone publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 26 martie 2004, se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 8^1. - (1) Pentru înfiinþarea pieþelor volante, autoritãþile locale vor identifica locaþiile optime în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) În spaþiile astfel identificate vor funcþiona pieþe volante pentru comercializarea produselor de cãtre asociaþiile de producãtori ºi producãtorii agricoli individuali."
2. Dupã alineatul (2) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) În pieþele agroalimentare în care comercianþii desfac produse specifice, accesul acestora este permis numai în spaþii de vânzare special amenajate, într-o zonã separatã de producãtorii agricoli. Punctele de vânzare ale comercianþilor persoane juridice vor fi dotate cu case de marcat, aceºtia fiind obligaþi sã elibereze cumpãrãtorilor bonuri fiscale, în condiþiile legii."
3. Dupã articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 18^1. - (1) Pentru asigurarea ordinii ºi disciplinei comerciale în pieþele agroalimentare se constituie echipe mixte formate din poliþiºti ºi jandarmi, care funcþioneazã ca poliþie a pieþelor.
(2) Poliþia pieþelor, constituitã în condiþiile alin. (1), acþioneazã pentru respectarea prevederilor legale privind comercializarea produselor. Modul de organizare ºi atribuþiile acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului administraþiei ºi internelor.
(3) Spaþiile necesare pentru buna desfãºurare a activitãþii poliþiei pieþelor sunt asigurate prin grija consiliilor locale."
4. La articolul 26 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
"(2) Organele cu atribuþii de control sunt obligate sã consemneze în registrul unic de control constatãrile ºi mãsurile dispuse, cu stabilirea de responsabilitãþi ºi termene precise de remediere a neregulilor constatate."
5. La alineatul (1) al articolului 34, dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera d), cu urmãtorul cuprins:
"d) de cãtre poliþiºti anume desemnaþi, pentru contravenþiile prevãzute la art. 32 lit. a), b), d), e), f), i), j), m), o), p) ºi q)."
Art. III. - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
---------------
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Marian Florian Sãniuþã
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gheorghe Emacu
Ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale,
Petre Daea
Ministrul delegat pentru coordonarea autoritãþilor de control,
Ionel Blãnculescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu


Last edited by Admin on Mon Jul 20, 2009 1:43 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
http://zootehnie.forumotion.com
Admin
Admin
avatar

Posts : 582
Join date : 2008-10-01

PostSubject: Re: Normele legislative pentru certificatul de producator   Mon Jul 20, 2009 1:42 am

Bucureºti, 19 august 2004.
Nr. 1.334.

ANEXA Nr. 1

STEMÃ#EIMGLNK# seria ....................
ROMÂNIA nr. ......................

Judeþul ................ Primarul*) .......................
emite urmãtorul
CERTIFICAT DE PRODUCÃTOR
nr. ........ din ............ anul ........

În temeiul prevederilor art. 68, alin. (1), lit. t din Legea administraþiei publice locale,
nr. 215/2001 ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de liberare a
certificatului de producãtor;
Analizând cererea dlui (dnei) .............................................., ca titular(ã),
domiciliat(ã) în judeþul .................................., localitatea .....................,
str. ........................., nr. ...., legitimat(ã) cu cartea de identitate/BI seria ......,
nr. ......, cod numeric personal (CNP) ________________________,
SE CERTIFICÃ cã titularul, sau urmãtorii membri din componenþa gospodãriei sale:
1. .......................... CI/BI seria .........., nr. ........ CNP _____________
2. .......................... CI/BI seria .........., nr. ........ CNP _____________
3. .......................... CI/BI seria .........., nr. ........ CNP _____________
sunt producãtori ºi pot comercializa în pieþele, târgurile, oboarele sau alte locuri
stabilite de consiliile locale, potrivit prevederilor legale, urmãtoarele produse
agro-alimentare:
+-------------+-----------+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
| | Suprafaþa |Producþia| Din care pt. | | |Producþia| Din care pt. |
| Produsul +-----+-----+estimatã |comercializare|Produsul | Numãr |estimatã |comercializare|
| | ha | ari | (kg) | (kg) | | | (kg) | (kg) |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
|Grâu | | | | |Bovine | | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
|Porumb | | | | |Porcine | | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
|Alte | | | | |Ovine ºi | | | |
|cereale | | | | |caprine | | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
|Cartofi | | | | |Cabaline | | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
|Legume total,| | | | |Pãsãri | | | |
|de: | | | | | | | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
| tomate| | | | |Ouã (buc)| | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
| varzã| | | | |Lactate | - | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
| ardei| | | | |Miere | - | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
| ceapã| | | | |Carne | - | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
| alte leg.| | | | |Alte | | | |
| | | | | |produse | | | |
| | | | | |animale | | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
|Pepeni | | | | | | | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
|Struguri | | | | | | | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
|Fructe | | | | | | | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
|Flori (buc) | | | | | | | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
|Alte produse | | | | | | | | |
|vegetale | | | | | | | | |
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+
+-------------+-----+-----+---------+--------------+---------+-------+---------+--------------+

PRIMAR SECRETAR
............... .....................


Nu este transmisibil ºi nu se admit modificãri.
___________
*) Se specificã: comuna, oraºul, municipiul, sectorul municipiului Bucureºti.

verso

STEMÃ#EIMGLNK# seria ...............
ROMÂNIA nr. .................


Last edited by Admin on Mon Jul 20, 2009 1:43 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
http://zootehnie.forumotion.com
Admin
Admin
avatar

Posts : 582
Join date : 2008-10-01

PostSubject: Re: Normele legislative pentru certificatul de producator   Mon Jul 20, 2009 1:42 am

PRODUSELE ªI CANTITÃÞILE DESTINATE COMERCIALIZÃRII

+-------------+----------------------------------------------------------------+
| | CANTITÃÞI PE TRIMESTRE |
| +-------------------------------+--------------------------------+
| PRODUSUL | ANUL ................ | ANUL .................. |
| +--------------+----------------+---------------+----------------+
| | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II |
| | iul-aug-sept | oct-nov-dec | ian-feb-mart | apr-mai-iun |
+-------------+--------------+----------------+---------------+----------------+
+-------------+--------------+----------------+---------------+----------------+
+-------------+--------------+----------------+---------------+----------------+
+-------------+--------------+----------------+---------------+----------------+
+-------------+--------------+----------------+---------------+----------------+
+-------------+--------------+----------------+---------------+----------------+
+-------------+--------------+----------------+---------------+----------------+
+-------------+--------------+----------------+---------------+----------------+
+-------------+--------------+----------------+---------------+----------------+
+-------------+--------------+----------------+---------------+----------------+
| | VIZAT | VIZAT | VIZAT | VIZAT |
| | ªtampila | ªtampila | ªtampila | ªtampila |
| | primãriei | primãriei | primãriei | primãriei |
+-------------+--------------+----------------+---------------+----------------+


Nu este transmisibil ºi nu se admit modificãri.

ANEXA Nr. 2

Nr. înregistrare .........
Cãtre
Primarul .........................*)
Avizat: data .......................

CERERE

Subsemnatul .................................................., domiciliat în
localitatea ........................., str. ....................... nr. .......,
judeþul ..........., posesor al cãrþii de identitate/BI seria ..... nr. .......,
cod numeric personal (CNP) _______________, eliberat de Poliþia ...............,
vã rog sã-mi aprobaþi eliberarea certificatului de producãtor pentru vânzarea
urmãtoarelor produse ºi cantitãþi ..............................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
declarând pe propria rãspundere, sub sancþiunile prevãzute de Codul penal**), cã
produsele, producþiile estimate ºi cantitãþile destinate comercializãrii pentru
care am solicitat eliberarea certificatului de producãtor sunt obþinute în
gospodãria mea, de pe terenurile ori de la animalele, dupã caz, pe care le-am
înregistrate în Registrul agricol.
Certificatul de producãtor va fi folosit ºi de urmãtorii membri din
componenþa gospodãriei:
1. ..............., carte de identitate/BI seria ..... nr. ...... CNP _______
2. ..............., carte de identitate/BI seria ..... nr. ...... CNP _______
3. ..............., carte de identitate/BI seria ..... nr. ...... CNP _______

..................................
(data) (semnãtura)


___________
*) Se specificã: comuna, oraºul, municipiul, sectorul municipiului Bucureºti.
**) Potrivit art. 292 din Codul penal.

ANEXA Nr. 3

PROCES-VERBAL
încheiat astãzi .......... anul ..........

Subsemnaþii: 1. ......................., primar (viceprimar - împuternicit al primarului
localitãþii) ......................, în vederea verificãrii deþinerii folosinþei suprafeþelor
de teren, precum ºi a existenþei produselor, producþiilor estimate ºi cantitãþile destinate
comercializãrii, pentru care domnul/doamna ...................... a solicitat eliberarea
certificatului de producãtor, 2. ................................., având competenþã în
completarea Registrului agricol, 3. ................... funcþionar, constatãm cã acesta/aceasta
figureazã înscris/înscrisã în vol. ...... nr. crt. ..... cu teren arabil ............... ha,
livezi ...... ha, viþã de vie .................... ha, animale .......... capete, pãsãri ......
capete, albine ............... familii, fapt pentru care propunem, dupã verificarea în teren,
înscrierea în certificatul de producãtor a urmãtoarelor produse, producþii estimate ºi
cantitãþi destinate comercializãrii:
+--------------+---------+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
| |Suprafaþa|Producþia| Din care pt. | | |Producþia| Din care pt. |
| Produsul +-----+---+estimatã |comercializare|Produsul | Numãr |estimatã |comercializare|
| |ha |ari| (kg) | (kg) | | | (kg) | (kg) |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
|Grâu | | | | |Bovine | | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
|Porumb | | | | |Porcine | | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
|Alte | | | | |Ovine ºi | | | |
|cereale | | | | |caprine | | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
|Cartofi | | | | |Cabaline | | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
|Legume total, | | | | |Pãsãri | | | |
|de: | | | | | | | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
| tomate| | | | |Ouã (buc) | | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
| varzã| | | | |Lactate | - | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
| ardei| | | | |Miere | - | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
| ceapã| | | | |Carne | - | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
| alte leg.| | | | |Alte | | | |
| | | | | |produse | | | |
| | | | | |animale | | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
|Pepeni | | | | | | | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
|Struguri | | | | | | | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
|Fructe | | | | | | | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
|Flori (buc) | | | | | | | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
|Alte produse | | | | | | | | |
|vegetale | | | | | | | | |
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
+--------------+-----+---+---------+--------------+----------+-------+---------+--------------+
Certificatul de producãtor se poate viza pentru trimestrul .......... anul .......... pentru
urmãtoarele produse ºi cantitãþi:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Primar (Viceprimar), Secretar, Funcþionar,
................. ............. .................

S-a eliberat certificatul de producãtor nr. ...............


ANEXA Nr. 4


REGISTRUL DE EVIDENÞÃ A PRODUCÃTORILOR INDIVIDUALI ªI A COMERCIANÞILOR

+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
| | Numele ºi |Seria ºi numãrul | Domiciliul | Seria ºi numãrul | Produse, |
| | prenumele |certificatului de|producãtorului/| chitanþei care |cantitãþi, intrãri|
|Nr. crt/Data|producãtorului| producãtor/ | Sediul | atestã plata |zilnice, cantitãþi|
|completãrii | agricol/ | Codul unic de |comerciantului/| chiriei/Durata | estimate pentru |
| | Denumirea | identificare a |Alte puncte de |închirierii locului| comercializare |
| |comerciantului| comerciantului | depozit | de vânzare | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
| 1. | | | | | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
| 2. | | | | | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
| 3. | | | | | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
| 4. | | | | | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
| 5. | | | | | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
| 6. | | | | | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
| 7. | | | | | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
| 8. | | | | | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
| 9. | | | | | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
|10. | | | | | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
|11. | | | | | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
|12. | | | | | |
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+
+------------+--------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+


Notã. Registrul se numeroteazã, se ºnuruieºte ºi se sigileazã. Numãrul fiºelor ºi data începerii se consemneazã în procesul-verbal pe prima filã a registrului, semnat de administratorul pieþei ºi poliþistul desemnat sã asigure ordinea în piaþã.

ANEXA Nr. 5

TALON DE IDENTIFICARE nr. ......... (MODEL)

1. Numele ºi prenumele producãtorului agricol ............................... (sau denumirea comerciantului .................................................)
2. Seria .................... numãrul ..................... Certificatului de producãtor (sau codul unic de identificare a comerciantului ...................)
3. Denumirea produselor care fac obiectul vânzãrii ºi localitatea de origine a acestora
a) produsul ....................., localitatea de origine ...................
b) produsul ....................., localitatea de origine ...................
c) produsul ....................., localitatea de origine ...................
4. Perioada de închiriere a punctului de vânzare ............................ eliberat la data de .......................................................... .

.............................................

(semnãtura ºi parafa administratorului pieþei)
Back to top Go down
http://zootehnie.forumotion.com
Admin
Admin
avatar

Posts : 582
Join date : 2008-10-01

PostSubject: Hotãrâre nr. 1578/2004   Mon Jul 20, 2009 1:45 am

Guvernul României
Hotãrâre nr. 1578/2004
din 30/09/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 04/10/2004

pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producãtor

În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producãtor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Certificatele de producãtor se tipãresc de cãtre Compania Naþionalã «Imprimeria Naþionalã» - S.A. pe formular tipizat, cu regim special, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, cu elemente împotriva falsificãrii, ºi se distribuie în carnete de câte 100 de exemplare, cu contramatcã. Distincþiile obligatorii care se vor insera pe certificate sunt o bandã tricolorã în dreapta sus ºi stema þãrii în stânga sus. Tipãrirea se va efectua prin grija consiliilor judeþene care le vor difuza primarilor. În municipiul Bucureºti certificatele de producãtor se tipãresc prin grija primarilor de sector."
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Certificatul de producãtor se elibereazã de cãtre primarii comunelor, oraºelor, municipiilor ºi sectoarelor municipiului Bucureºti, în cel mult 15 zile de la data solicitãrii, celor care îndeplinesc condiþiile prevãzute de lege.
(2) Primarii ºi secretarii unitãþilor administrativ-teritoriale rãspund de asigurarea necesarului de certificate de producãtor, de corecta întocmire ºi eliberare a acestora ºi au obligaþia sã þinã evidenþa lor."
3. La articolul 10 se introduce litera l) cu urmãtorul cuprins:
"l) încãlcarea prevederilor art. 2."
4. Litera b) a articolului 11 va avea urmãtorul cuprins:
"b) faptele prevãzute la lit. d)-h), k) ºi l), cu amendã de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;".
Art. II. -
(1) Certificatele de producãtor eliberate pânã la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri rãmân valabile pânã la data de 31 decembrie 2004, dacã au fost emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Pentru comercializarea produselor agroalimentare în trimestrul IV 2004, primãriile vor elibera certificate de producãtor tipãrite sau contractate, în condiþiile legii, pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(3) Pentru activitatea de comercializare a produselor agroalimentare ce se desfãºoarã începând cu trimestrul I 2005 se vor elibera numai certificatele de producãtor realizate conform anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 661/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, inclusiv cu cele prevãzute de prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
---------------
p. Ministrul de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Mircea Alexandru,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gheorghe Emacu
Ministrul pentru coordonarea autoritãþilor de control,
Ionel Blãnculescu
p. Ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale,
Nicolae Istudor,
secretar de stat


Bucureºti, 30 septembrie 2004.
Nr. 1.578.
Back to top Go down
http://zootehnie.forumotion.com
Admin
Admin
avatar

Posts : 582
Join date : 2008-10-01

PostSubject: Hotãrâre nr. 164/2005   Mon Jul 20, 2009 1:46 am

Guvernul României
Hotãrâre nr. 164/2005
din 03/03/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 14/03/2005

pentru abrogarea ºi modificarea unor prevederi ale Hotãrârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producãtor ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerþului cu produse ºi servicii de piaþã în unele zone publice

În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. I. - Articolul 18^1 din Hotãrârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerþului cu produse ºi servicii de piaþã în unele zone publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 26 martie 2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se abrogã.
Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producãtor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (4) al articolului 9 se abrogã.
2. Nota la anexa nr. 4 va avea urmãtorul cuprins:
"NOTÃ: Registrul se numeroteazã, se ºnuruieºte ºi se sigileazã. Numãrul fiºelor ºi data începerii se consemneazã în procesul-verbal, pe prima filã a registrului, semnat de administratorul pieþei."

PRIM-MINISTRU

CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii,
pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale,
Gheorghe Flutur


Bucureºti, 3 martie 2005.
Nr. 164.
Back to top Go down
http://zootehnie.forumotion.com
Admin
Admin
avatar

Posts : 582
Join date : 2008-10-01

PostSubject: Lege nr. 365/2006   Mon Jul 20, 2009 1:46 am

Parlamentul României
Lege nr. 365/2006
din 02/10/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 05/10/2006

pentru reglementarea unor mãsuri privind exercitarea comerþului în unele zone publice

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1. -
(1) La data închirierii locului de vânzare administratorul pieþei este obligat sã înscrie în registrul de evidenþã special înfiinþat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice, precum ºi data, seria ºi numãrul chitanþei care atestã plata chiriei. În cazul producãtorilor agricoli individuali, în registru se va înscrie ºi localitatea de origine, precum ºi cantitãþile estimate a fi comercializate.
(2) Modelul Registrului de evidenþã a producãtorilor individuali ºi a comercianþilor este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta lege.
Art. 2. -
(1) Prezenta lege modificã în mod corespunzãtor prevederile art. 9 alin. (1^1) din Hotãrârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producãtor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 661/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se înlocuieºte cu anexa la prezenta lege.
Art. 3. - Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ºi ale art. 76 alin. (2) din Constituþia României, republicatã.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR PREªEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VÃCÃROIU


Bucureºti, 2 octombrie 2006.
Nr. 365.

ANEXÃ
REGISTRUL

de evidenþã a producãtorilor individuali ºi a comercianþilor

+-------------+-------------------+----------------+---------------+------------------+-------------------------------+
| |Numele ºi prenumele|Seria ºi numãrul| Domiciliul | Seria ºi numãrul | Comercianþi: denumirea |
| | producãtorului | certificatului |producãtorului/| chitanþei | produselor. Producãtori |
|Nr. crt./Data| agricol/ | de producãtor/ | Sediul | care atestã |agricoli individuali: denumirea|
| completãrii | Denumirea | Codul unic |comerciantului/| plata chiriei/ | produselor, localitatea de |
| | comerciantului |de identificare | alte puncte |Durata închirierii| origine, cantitãþi estimate |
| | |a comerciantului| de depozit |locului de vânzare| pentru comercializare |
+-------------+-------------------+----------------+---------------+------------------+-------------------------------+
+-------------+-------------------+----------------+---------------+------------------+-------------------------------+
+-------------+-------------------+----------------+---------------+------------------+-------------------------------+
+-------------+-------------------+----------------+---------------+------------------+-------------------------------+
+-------------+-------------------+----------------+---------------+------------------+-------------------------------+
+-------------+-------------------+----------------+---------------+------------------+-------------------------------+
+-------------+-------------------+----------------+---------------+------------------+-------------------------------+


NOTÃ:
Registrul se numeroteazã, se ºnuruieºte ºi se sigileazã. Numãrul fiºelor ºi data începerii se consemneazã în procesul-verbal pe prima filã a registrului, semnat de administratorul pieþei ºi poliþistul desemnat sã asigure ordinea în piaþã.
Back to top Go down
http://zootehnie.forumotion.com
Sponsored content
PostSubject: Re: Normele legislative pentru certificatul de producator   

Back to top Go down
 
Normele legislative pentru certificatul de producator
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Zootehnie :: Institutii de stat :: Legislatie in domeniu-
Jump to: